Menu

SMS सेवा

यस वित्तीय संस्थाका सदस्यले आफ्नो मोबाईलबाट ३४००१ मा SMS अनुरोध गरी आफ्नो कारोबार बारे निम्न जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन ।
क्र. स. शिर्षक कोड
आउने किस्ता रकम र केन्द्र बैठक मिति JBL<SPACE>KISTA
विशेष बचत मौज्दात JBL<SPACE>SS
जीवन सुरक्षा बचत JBL<SPACE>JS
कुल ऋण बाँकी रकम JBL<SPACE>TL
साधारण ऋण बाँकी JBL<SPACE>GL
आकस्मीक ऋण बाँकी JBL<SPACE>EL
आवास ऋण बाँकी JBL<SPACE>HL
पशु वीमा JBL<SPACE>EDUL
स्वदेशिक स्वरोजगार ऋण बाँकी JBL<SPACE>DL
१० जीवन वीमा पोलिसी नम्बर JBL<SPACE>LP


सम्पर्क

फोन नं.
९८०२७९६१९६
९७७-०२१-४४२६६२
इमेल-info@jeevanbikas.org.np, info@jeevanbikasmf.com
Copyright © 2021 JBLBSL